На основу Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020. ) и Стручног упутства Комисије за верску наставу Владе Републике Србије о начину утврђивања листе наставника верске наставе традиционалних цркава и верских заједница за школску 2020/2021. годину (бpoj: 611-00-364/2020-03 од 17.06. 2020. године.

КАТИХЕТСКИ ОДБОР
ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ НИШКЕ


расписује


КОНКУРС


за формирање јединствене листе наставника Православног катихизиса Православне Епархије нишке за школску 2021/22. годину, коју ће Његово Преосвештенство Епископ нишки Г. Арсеније, доставити министру просвете у Влади Републике Србије:


1) На конкурс се може јавити лице које поред општих услова Закона о Раду, испуњава и следеће посебне услове:


I) Нови кандидати:

• да је предложени кандидат држављанин Републике Србије;
• да је стални и активни члан литургијске заједнице своје парохијске Цркве;
• да је дипломирао на Богословском факултету Српске православне Цркве (до 10. септембра 2005. године), односно да је носилац академског звања дипломирани теолог-мастер на Православном богословском факултету (после 10. септембра 2005. године);
• да је завршио први степен студија на Православном Богословском факултету (студије обима 240 или 180 ЕСПБ),


II) Активни вероучитељи:

• да је стални и активни члан литургијске заједнице своје парохијске Цркве;
• да је стекао академско звање дипломираног мастер педагога, учитеља, филозофа, историчара (могу бити прихваћене и дипломе других факултета студија другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине или одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, или на основним студијама које су уређивали прописи о високом образовању до 10. септембра 2005.г.)

Активни вероучитељи Епархије нишке који предају, а поседују Богословско образовање (доктор Богословских наука, дипломирани теолог – мастер, као и први степен студија обима 240 и 180 ЕСПБ), као и вероучитељи који тренутно полажу диференцијалне испите или су већ на мастер студијама Богословског факултета, није потребно да конкуришу. Потребно је да доставе:

а) годишњи извештај о раду;
б) потврду парохијског свештеника о свом Литургијском животу (важи само за лаике);
в) активни вероучитељи који су у претходној академској години дипломирали на мастер студијама, потребно је да доставе оверену копију дипломе или уверење о дипломирању. Они који су и даље на мастер студијама Богословског факултета, потребно је да доставе уверење о положеним испитима.

Активни вероучитељи који не поседују Богословско образовање, а нису ни на диференцијалним испитима на Богословском факултету, потребно је да конкуришу, под условима датим под ставком II.

Они вероучитељи који су били на резервној листи, а у међувремену су дипломирали на Богословском факултету, потребно је да конкуришу као нови кандидати, под условима из ставке I.

Вероучитељи који су у току школске 2020/21. били на резервној листи за замене,(који не испуњавају услове прописане 140. чланом Закона о основама система образовања и васпитања) а поседују средње или средње Богословско образовање, могу конкурисати, с тим што ће у предстојећој школској години бити на резервној листи само за замене у основним школама, односно ако не постоји нити један други начин да на место наставника буде упућено лице са одговарајућом стручном спремом. Потребно је доставити попуњену пријаву на конкурс и потврду парохијског свештеника.

Све наведено ће бити потребно доставити преко надлежног парохијског свештеника и архијерејског намесника.


2) Неопходна конкурсна документација:

I) Нови кандидати

• крштеница – извод из матичне црквене књиге крштених;
• венчани лист – извод из црквене књиге венчаних;
• очитана лична карта;
• оверена копија дипломе или уверења о дипломирању
• молба Епископу + биографија (CV) откуцана на рачунару и својеручно потписана преузими образац молбе
• две фотографије 5x5 cm ( „en face“ на једнобојној позадини)
• својеручно потписана пријава на конкурс* преузми образац
• потврда парохијског свештеника о владању и учествовању у богослужбеном животу парохије преузми образац
• лекарско уверење за рад у просвети

II) Активни вероучитељи:

• својеручно потписана пријава на конкурс преузми образац
• потврда парохијског свештеника о владању и редовном учествовању у богослужбеном животу парохије преузми образац
• извештај о раду у претходној школској години ( сажето написана, фонтом 12, стилом Times New Roman)

3) Трајање конкурса до 04. јуна 2021.г.

4) Достављање уредно припремљене документације нових кандидата и активних вероучитеља, искључиво ће бити обављано преко архијерејских намесника.

5) О датуму одржавања интервјуа са Његовим Преосвештенством Епископом нишким Г. Арсенијем, нови кандидати ће бити благовремено обавештени.

НАПОМЕНА: Сва конкурсна документација мора бити послата комплетно и одједном, а било какво парцијално слање није валидно. Документација послата са закашњењем неће бити разматрана.
 
 
КАТИХЕТСКИ ОДБОР
                               ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ НИШКЕ                                

                                                                                                                              У Нишу,                                                                                                                                          
14. маја 2021. године